BonVoyage

Lorem ipsum dolor sit amet, eu eos veniam albucius, ius dolor virtute et. Ius recusabo delicatissimi ex. Mea cu utamur.

Image Alt

Informacje prawne

[:pl]

Zawartość tej strony jest chroniona przepisami kodeksu własności intelektualnej.

Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Martinique Ensoleillée (Słoneczna Martynika) jest członkiem Izby Stowarzyszeń i korzysta z:

Immatriculation „Tourisme” n° IM094120001 par extension de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Garantie financière FMS UNAT, 8, rue César Franck 75015 PARIS, Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT

Association loi 1901 ou assimilé – SIRET: 514 968 254 00011 – NAF-APE: 9499Z

Wydawca slonecznamartynika.pl

Stowarzyszenie Słoneczna Martynika
Voie numéro 6 Acajou
97232 Le Lamentin
Martinique
Téléphone : +596 596 78 30 37

Dyrektor publikacji

Bruno Grand, prezydent stowarzyszenia Słoneczna Martynika.

Hosting witryny

Hosting witryny jest świadczony przez firmę Monarobase, La Vincendière, 28330 Les Étilleux, France

https://monarobase.net/

Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z przepisami ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. Dotyczącej przetwarzania danych, akt i swobód, masz prawo dostępu, modyfikacji, poprawiania i usuwania danych, które Cię dotyczą.
Możesz skorzystać z tego prawa wysyłając e-mail z dowodem swojej tożsamości na adres marketing@slonecznamartynika.pl

Prawa własności intelektualnej i informacje publiczne.

Kredyty fotograficzne i filmy

Fotografie, filmy, grafiki oraz inne elementy graficzne, w szczególności te, o których mowa w punkcie „Zmiany techniczne, projektowanie graficzne i ergonomiczne”, dostępne na stronie slonecznamartynika.pl są objęte prawami własności intelektualnej stron trzecich. Przy stosowaniu tego kodu własność intelektualna, jakakolwiek reprodukcja lub częściowa lub całkowita reprezentacja jakiegokolwiek użytku jest zabroniona bez uprzedniej zgody podmiotów praw autorskich.

Jeśli chcesz wykorzystać zawartość tej witryny, skontaktuj się z nami.

Treść redakcyjna

Serwis slonecznamartynika.pl dokonuje wszelkich starań, aby zapewnić internautom  rzetelną treść redakcyjną. Nie gwarantujemy jednak użytkownikom Internetu, kompletności ani rzeczywistej aktualizacji dostarczanych informacji. Nie mają one na celu oferowania wyczerpujących ani komercyjnych informacji.

Linki zamieszczane na stronie slonecznamartynika.pl

Serwis slonecznamartynika.pl systematycznie sprawdza tożsamość proponowanych linkow.

Rozwój techniczny, projekt graficzny i ergonomia strony.

Projekt i realizacja, układ graficzny, rozwój i integracja zostały zrealizowane przez Stowarzyszenie Martinique Ensoleillée (Słoneczna Martynika).

Mapy i lokalizacje pochodzą z OpenStreetMap i Google Maps

Kredyty fotograficzne.

Zdjęcia wykorzystane na stronie pochodzą z internetowych baz zdjeciowych lub są własnością slonecznamartynika.pl
W przypadku każdej prośby o kopię, skontaktuj się z nami.

Mapa strony.

Mapa strony jest bezpośrednio dostępna w stopce na wszystkich stronach.

Dostępność strony.

Szczególną uwagę zwrócono na to, aby slonecznamartynika.pl była dostępna dla jak największej liczby osób:

slonecznamartynika.pl jest opracowana zgodnie ze standardami W3C;
Witryna jest kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi przeglądarkami;

Wydawca dąży do umożliwienia dostępu do strony 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub zdarzenia, na które nie ma wpływu Słoneczna Martynika, a także w razie awarii i czynności konserwacyjnych. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony i usług.

Pomoc techniczna dla użytkownika nie jest udzielana za pomocą środków elektronicznych lub telefonicznych.
Odpowiedzialność wydawcy nie może być zaangażowana w przypadku niemożności uzyskania dostępu do tej witryny i / lub korzystania z usług.

Słoneczna Martynika może być zmuszona do zawieszenia strony lub części usług, w dowolnym czasie, bez powiadomienia i bez prawa do odszkodowania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat strony, skontaktuj się z nami.

[:fr]

Le contenu de ce site est protégé par les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Informations générales

L’association Martinique Ensoleillée (Sloneczna Martynika) est adhérente de la chambre des Associations elle bénéficie ainsi de :

Immatriculation „Tourisme” n° IM094120001 par extension de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Garantie financière FMS UNAT, 8, rue César Franck 75015 PARIS, Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT

Association loi 1901 ou assimilé – SIRET: 514 968 254 00011 – NAF-APE: 9499Z

Editeur de slonecznamartynika.pl

Association Słoneczna Martynika
Voie numéro 6 Acajou
97232 Le Lamentin
Martinique
Téléphone : +596 596 78 30 37

Directeur de la publication

Bruno Grand, président de l’association Słoneczna Martynika

Hébergement du site

L’hébergement du site est assuré par la société Monarobase La Vincendière, 28330 Les Étilleux, France. https://monarobase.net/

Traitement des données à caractère personnel

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression aux données qui vous concernent.
Vous pouvez exercer ce droit, en envoyant un courrier par voie électronique ou postale à Słoneczna Martynika en justifiant de votre identité.

Droits de propriété intellectuelle et informations publiques

Crédits photographiques et vidéos

Les photographies, vidéos, infographies et autres éléments techniques et graphiques, notamment ceux visés au paragraphe « Développements techniques, conception graphique et ergonomique », disponibles sur le site SlonecznaMartynika.pl sont couverts par des droits de propriété intellectuelle de tiers. En application du code la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation partielle ou totale pour quelque usage que ce soit est interdite sans l’accord préalable des titulaires de droits.

Si vous souhaitez réutiliser des contenus présents sur ce site, merci de bien vouloir nous contacter.

Contenus rédactionnels

Le site SlonecznaMartynika.pl prend toutes les dispositions pour fournir aux internautes un service de qualité avec des contenus rédactionnels fiables et exactes. Les contenus ne sauraient toutefois garantir aux internautes, la complétude ou l’actualisation en temps réel des informations fournies. Ils n’ont pas vocation à offrir une information exhaustive ni commerciale.

Liens hypertextes proposés sur SlonecznaMartynika.pl

Le site SlonecznaMartynika.pl indique systématiquement l’identité du site proposé en lien. Cependant, ces pages web dont les adresses sont régulièrement vérifiées ne font pas partie du site : elles n’engagent donc pas la responsabilité de la rédaction du site SlonecznaMartynika.pl.

Développements techniques, conception graphique et ergonomique

La conception et la réalisation, la mise en forme graphique, le développement et l’intégration ont été réalisés Martinique Ensoleillée.

Les données cartographiques sont fournies par OpenStreetMap (link is external) et Google Maps (link is external).

Accessibilité

Un soin tout particulier a été pris pour rendre le site SlonecznaMartynika.pl accessible au plus grand nombre :

  • SlonecznaMartynika.pl est développé selon les normes W3C ;
  • Le site est compatible avec tous les navigateurs disponibles ;
  • Il est accessible à tous, sauf en cas de force majeure.

Nous contacter

Traduction

Crédits photographiques

Sauf mentions contraire, les photographies présentes sur ce site sont la propriété de SlonecznaMartynika.pl ou proviennent de bases de données de photos en ligne.
Pour toute demande de reproduction, nous contacter.

Plan de site

Le plan du site est directement accessible par le pied de page, sur toutes les pages.

Disponibilité du site

L’éditeur s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d’un événement hors du contrôle de Słoneczna Martynika et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des services.

Par conséquent, Słoneczna Martynika ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des services, une fiabilité des transmissions et des performances en terme de temps de réponse ou de qualité.

Il n’est prévu aucune assistance technique vis-à-vis de l’utilisateur que ce soit par des moyens électronique ou téléphonique.
La responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce site et/ou d’utilisation des services.

Słoneczna Martynika peut être amené à interrompre le site ou une partie des services, à tout moment sans préavis, le tout sans droit à indemnités.

Pour toute information ou question relative au site, nous contacter.

[:]

You don't have permission to register